Governance

Governance gaat over het goed besturen van de organisatie. Denk hierbij aan het naleven van gedragscodes, het goed regelen van het toezicht en om consistent management en een samenhangend beleid. Transparant zijn over al deze zaken hoort hier ook bij. Woonforte vindt goede governance heel belangrijk. 

Governancestructuur

Woonforte heeft haar governancestructuur ingericht op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code  en de Governancecode Woningcorporaties. Woonforte voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen in beide codes.

Gedragscode en integriteit

Woonforte houdt zich aan de Governancecode voor woningcorporaties. In deze gedragscode staan gezamenlijke afspraken over waarden en normen. Woonforte laat zien waarvoor wij staan, waarop wij aanspreekbaar zijn, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons verantwoorden. Woonforte vindt integriteit, professionaliteit en betrouwbaarheid belangrijke aspecten van een goede bedrijfsvoering. Daarom hebben we een integriteitscode waar de medewerkers van Woonforte zich aan moeten houden. Er is ook een klokkenluidersregeling voor medewerkers. Daarmee kunnen ze eventuele misstanden melden.

Reglementen

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De taak en werkwijze van het bestuur en overige bepalingen aangaande het bestuur zijn vastgelegd in het reglement bestuur

Verbindingenstatuut

Als we relaties aangaan met personen of organisaties, dan worden deze getoetst aan de bepalingen in het verbindingenstatuut.

Nevenfuncties leden Raad van Commissarissen en bestuurder

Naam Nevenfuncties
M.C.J. Schoordijk
 • concernsecretaris bij GVB te Amsterdam
 • commissaris bij Betaalbare Koopwoningen Zaanstad BV (eerste termijn)
 • commissaris, voorzitter Remuneratiecommissie en lid Audit Commissie Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (tweede termijn)
B. de Maar  
M. Souverijn
 • accountant Moore MTH
 • lid RvC WBV Willibrordus in Wassenaar, voorzitter auditcommissie
 • penningmeester St. Ekta Anarosh
 • penningmeester St. Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds in Leiden

E. Kemperman

 • voorzitter bestuur SJN
 • lid RvT Laurentius (vanaf 1-9-2020), voorzitter auditcommissie
 • voorzitter WS Cothen (tot 1-9-2021)
 • voorzitter RvC SSH (vanaf 1-9-2021)
 • commissaris OSR Holding B.V. 
M.F. Brewster
 • lid Raad van Toezicht perMens
 • voorzitter Stichting Vrienden van het Centrum Beeldende Kunst
 • lid Raad van Toezicht Stichting !Woon Amsterdam