Regels voor toewijzen

De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’.

Veel gevraagd over Regels voor toewijzen

Aan welke voorwaarden moet mijn inkomen voldoen bij het reageren op een sociale huurwoning?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing. Met een passendheidsnorm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen komen te wonen. 

De woningcorporaties moeten hun woningen dus passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij de hoogte van uw inkomen, uw gezinssituatie en uw leeftijd. Op onze websitepagina Regels voor Toewijzen vindt u het schema Passend Toewijzen. Daarin ziet u snel welke woning passend is voor u.

Wat valt wel onder het inkomen?

 • Inkomen uit arbeid
 • Inkomen uit vermogen
 • Uitkering
 • Pensioen
 • Partneralimentatie (vanaf het moment dat de echtscheiding definitief is ingeschreven)

Wat valt niet onder het inkomen?

 • Studiefinanciering
 • Kinderalimentatie

Het inkomen wordt getoetst op basis van het laatst afgesloten belastingjaar met een inkomensverklaring van de Belastingdienst of een definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Is het huidige inkomen lager?
Dan mogen we ook toewijzen op basis van het huidige (dus lagere) inkomen.

Is het huidige inkomen hoger?
Dan mogen wij een woning ook op het huidige (dus hogere) inkomen toewijzen. Zolang uw inkomen niet hoger is dan € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens of € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024).

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs.

Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent, dat als u op zoek bent naar een woning, u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.

Heeft de grootte van mijn huishouden invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Het aantal personen in uw huishouden is van invloed op de woning die u mag huren.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen wij verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

In het schema hiernaast ziet u wat een passende woning voor u is.

Welke documenten moet ik inleveren als ik een sociale huurwoning wil huren?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van Woonforte moeten wij uw inkomen controleren.
Om dat goed te kunnen doen  moet u een aantal documenten bij ons inleveren. Lever alleen de originele papieren bij ons in, geen kopieën.

Lever het volgende in van alle gezinsleden (kinderen niet, zowel minderjarig als meerderjarig):

Algemene gegevens

 • ID-kaart of paspoort tonen aan medewerker Woonforte (aan de balie of bij de bezichtiging)
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) waaruit uw burgerlijke staat-, uw historische woongegevens en uw gezinssamenstelling blijkt (kies optie "Woningbouwvereniging").
 • IBAN rekeningnummer
 • Heeft u een urgentie? Dan graag de brief toevoegen waarin staat dat aan u urgentie is toegekend.

Inkomensgegevens

 • een inkomensverklaring (IBRI) over 2022 of 2023. Dit inkomen wordt geïndexeerd naar 2024 en daarop wordt toegewezen!
 • loonstroken van de afgelopen drie maanden (alleen ter controle dat er inkomen is)
 • indien van toepassing de specificatie van een uitkering of bewijs van studiefinanciering

Formulieren

 • Kandidaatsverklaring:  deel I (door u in te vullen) en verhuurdersverklaring: deel II (door uw huidige verhuurder in te vullen, behalve als u al een woning van Woonforte huurt). 
  U kunt het formulier ook afhalen bij onze balie, Baronie 30 in Alphen aan den Rijn.

Extra gegevens indien van toepassing op uw situatie

 • definitieve aanslag van de belastingdienst over 2022 (of de voorlopige) of een verklaring van de belastingdienst dat de aangifte nog niet beschikbaar is.
 • jaarrekening over 2022 of 2023 opgemaakt door uw accountant of belastingadviseur (deze gegevens hebben wij nodig als u zelfstandig ondernemer bent).
 • een prognose over 2024 van uw accountant of belastingadviseur (deze gegevens hebben wij nodig als u zelfstandig ondernemer bent).
 • getekend echtscheidingsconvenant. Een bewijs dat de echtscheiding in gang gezet is bij mediator/advocaat, is niet voldoende. 
 • Brief met toewijzing urgentie wanneer u een kandidaat met urgentie bent (om zo eventuele bijzondere eisen voor de urgentie mee te nemen in toewijzing/huurcontract).
 • Een akte van levering of een overeenkomst (getekend verkoopcontract) waaruit blijkt dat uw koopwoning is verkocht en dat deze binnen zes maanden aan de koper in eigendom wordt overgedragen.
 • Een bewijs waaruit blijkt dat uw woning te koop staat (bijvoorbeeld een opdracht aan de makelaar).
  Let op: Binnen 6 maanden na ingang van uw huurcontract moet uw koopwoning opgeleverd worden aan een koper. U moet, binnen zes maanden na ingang van uw huurcontract, een getekend verkoopcontract indienen. Uit dit verkoopcontract moet blijken dat uw koopwoning is verkocht en dat deze binnen zes maanden na ingang van uw huurcontract aan de koper in eigendom wordt overgedragen.

  Als u dit niet op tijd kan aantonen, vervalt de huisvestingsvergunning en dus uw recht op de woning. Daarom vragen wij u bij het tekenen van uw huurcontract om ook al een huuropzeggingsformulier te tekenen. Deze huuropzegging vervalt wanneer u op tijd het juiste bewijs indient.


Als u met een partner reageert op een woning, dan ook alle bovenstaande gegevens van de partner meenemen en eventuele medebewoners (geen kinderen).

Wilt u binnenkort reageren op een woning?
Vraag dan alvast uw IBRI-formulier aan bij de Belastingdienst. Zonder een definitieve aanslag of IBRI kunt u geen sociale huurwoning huren bij Woonforte en gaat de woning naar een volgende kandidaat. Zorg er dus voor dat u uw IBRI-formulier bij de hand heeft!

U kunt ook via uw DigiD een inkomensverklaring van de Belastingdienst opvragen. U heeft binnen enkele minuten uw overzicht. Deze inkomensverklaring kunt u printen en meesturen/meenemen.

Tip: Wist u dat u uw inkomensverklaring ook kan uploaden op Huren in Holland Rijnland? U hoeft dan nooit meer te zoeken naar losse papieren. Accepteert u een woning? Dan kunt u de verklaring direct meesturen. U kunt uw inkomensverklaring uploaden bij uw profiel.

Welke algemene voorwaarden gelden bij een sociale huurwoning?

Algemeen

Voor alle woningen met een huurprijs t/m € 879,66 (prijspeil 2024) gelden de volgende voorwaarden: 

 • Minimaal 1 persoon
 • Maximaal verzamelinkomen van € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens of € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024)

Wanneer er bijzondere toewijzingen zijn, vindt u deze in de advertentie.

Welke voorwaarden gelden voor nieuwbouw huurwoningen?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning gelden vaak aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen per project verschillen. Vaak hebben de voorwaarden te maken met een minimaal of maximaal jaarinkomen, soms ook gezinsgrootte of wie er voorrang krijgt bij de verhuur. Op dit moment krijgen 50+-ers die verhuizen uit een huureengezinswoning voorrang bij de verhuur van (een selectie van) nieuwbouwwoningen. 

Als er aanvullende voorwaarden gelden, kunt u dit lezen in de woning-advertentie.

Wat is een inkomensverklaring en hoe kom ik daar aan?

Algemeen

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens (verzamelinkomen) over een bepaald belastingjaar.

Inkomensverklaring opvragen
U kunt via de site Belastingdienst een inkomensverklaring downloaden. U heeft daarvoor uw DigiD nodig.
Of u vraagt de verklaring op bij de Belastingdienst via 0800 0543.

Tot 1 juli kunt u de inkomensverklaring van twee jaar geleden opvragen of downloaden. Vanaf 1 juli is de inkomensverklaring voorafgaand aan het lopende jaar beschikbaar. 

Welke voorwaarden gelden bij huurwoningen in de vrije sector?

Algemeen

Voor de toewijzing van woningen met een huurprijs hoger dan € 879,66 (prijspeil 2024) (vrije sector) gelden aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in de advertentie.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen van Centraal Wonen in de Zeelandstraat?

Algemeen

Het woonproject, Centraal Wonen in de Zeelandstraat , heeft 29 zelfstandige woningen. 

Alle huurders hebben een eigen woning maar de tuin en enkele centrale ruimtes worden gezamenlijk gebruikt.

Centraal Wonen is een vereniging. De woningen worden aangeboden op Huren in Holland Rijnland. Vervolgens bepaalt de woongroep welke kandidaten benaderd worden en aan wie de woning wordt verhuurd.

Voor deze woningen geldt ook de inkomenseis van maximaal € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens of € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024).

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen in de Molukse wijk?

Algemeen

Bij de toewijzing van woningen in de Molukse wijk krijgen kandidaten met een Molukse binding voorrang op andere woningzoekenden.

Dit geldt voor de volgende adressen: Dennenlaan, Elzenstraat, Oleanderstraat, Goudenregenplantsoen, Wilgenlaan, Meidoornstraat en Esdoornstraat.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen voor minder validen (MIVA)?

Algemeen

Een MIVA woning is een aangepaste woning die geschikt is voor MInder VAliden. Bij de toewijzing van deze woningen hebben minder validen voorrang. In de advertentie op Huren in Holland Rijnland staat aangegeven wanneer het een MIVA woning is.

Welke toewijzingseisen gelden voor woningen Aarlanderveen en Zwammerdam?

Algemeen

Voor de meeste woningen in Aarlanderveen en Zwammerdam geldt een bindingseis. Dat betekent dat u een woning kan huren als u aan een van de onderstaande eisen voldoet. In de advertentie van de woning staat aangegeven of er een bindingeis geldt.
De lokale bindingseisen zijn;

 • U bent de afgelopen 10 jaar minimaal zes jaar onafgebroken ingeschreven geweest in  Aarlanderveen/Zwammerdam,

  of
 • U bent minimaal 19 uur werkzaam in Aarlanderveen/Zwammerdam.

Als er geen kandidaten zijn die voldoen aan de bindingseis, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat met de langste inschrijfduur.

Welke toewijzingseisen gelden bij woningen Antarctica (Zuidpoolsingel)?

Algemeen

Tot 2020 had Woonforte (in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn) als experiment alle woningen gelabeld voor starters. Na beëindiging van het experiment heeft Woonforte voor een gedeelte van de woningen deze voorrangsbepaling losgelaten.

Waar vind ik informatie over jullie nieuwbouwprojecten?

Algemeen

Informatie over onze nieuwbouw projecten vindt u op onze website. U kunt zich aanmelden voor het Nieuwbouwjournaal. Zo blijft u op de hoogte van het allerlaatste nieuws van Woonforte. Heeft u zich aangemeld, dan ontvangt u deze nieuwsbrief automatisch in uw mailbox wanneer er nieuws is.

Waarom is mijn huur hoger dan van een gelijksoortige woning die nu geadverteerd wordt?

Algemeen

Elke woning heeft bij Woonforte 2 soorten huur. De huur die u voor de woning betaalt en de huur die we eigenlijk voor de woning zouden mogen vragen. Deze twee huurprijzen ontwikkelen zich afzonderlijk van elkaar.

Maximaal redelijke huur

Dit is de huur die wij mogen vragen voor een woning en dit wordt bepaald door de marktwaarde. De huurprijs die wij vragen voor onze sociale huurwoningen ligt op ongeveer 70% - 80% van deze maximaal redelijke huur.

Contracthuur

De contracthuur is de huurprijs die wij met de huurder afspreken. Deze huurprijs is wettelijk beschermd. Zodra deze prijs in een contract wordt vastgelegd, kan deze alleen nog maar wijzigen door de jaarlijkse huurverhoging of met een huurverlaging. Ongeacht wat er op de markt gebeurt. Het gaat hier wel om de kale (netto) huur, niet (inclusief) de servicekosten. 

Verschil

De maximaal redelijke huurprijs wijzigt vaker dan de contracthuurprijs. Deze wijzigt elk jaar met de jaarlijkse huurverhoging, maar ook door een eventuele beleidskeuze van Woonforte of door wijzigingen in de landelijke regelgeving.

Zodra een woning opnieuw verhuurd wordt, vervalt de contract-huurprijs die we met de vertrekkende huurder hebben afgesproken. De woning wordt opnieuw verhuurd met een andere huurprijs die dan passend is. De woning wordt weer geadverteerd voor ongeveer 70% - 80% van de op dat moment geldende maximaal redelijke huurprijs. Nooit hoger.

Dus hoe langer het huurcontract van een woning doorloopt, hoe langer een huurder in zijn huurwoning blijft wonen, hoe groter vaak het verschil wordt met de huur van eenzelfde woning die vaker van huurder wisselt.

Wat is een aftoppingsgrens?

Algemeen

De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag die bij de huurprijsgrenzen wordt gebruikt. De aftoppingsgrens is de grens tot waar een huurder huurtoeslag ontvangt. Als de huurprijs hoger is dan deze grens wordt de huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd.

Wat betekent het als de maandhuur hoger is - of wordt - dan deze grens?

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´.
Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt, is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje komt dan 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%.

Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan betaalt de huurder een groot deel van de huurprijs zelf.

De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er 2 verschillende aftoppingsgrenzen:

 • één- of tweepersoonshuishouden € 650,43 (2024)
 • drie-of meer persoonshuishoudens € 697,07 (2024)

Ik ontvang AOW en heb eigen vermogen. Mag ik duurder huren dan de regels voor mijn inkomen toelaten?

Algemeen

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u gebruik maken van de regeling “Uitzondering oudere met vermogen”. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2022. Deze regeling is bedoeld voor ouderen die een duurdere sociale huurwoning kunnen en willen betalen, dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

U kunt dan een duurdere woning boven de aftoppingsgrens van € 650,43 (2024) huren.

Wat zijn de voorwaarden om het eigen vermogen te laten meetellen?

 • U en/of uw mede-aanvrager ontvangen AOW (In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar).
 • Uw vermogen is minimaal € 140.213 (2024) als u een alleenstaande bent of € 177.301 (2024) als u een meerpersoonshuishouden heeft.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is maximaal € 27.225 (2024) als u een alleenstaande bent en maximaal € 36.675 (2024) als u een meerpersoonshuishouden heeft. 

Wat moet u doen om uw vermogen te laten meetellen?
U belt hiervoor met Woonforte. Wij zetten bij uw inschrijving de optie Vermogen aan.
Het is niet mogelijk om zelf bij uw inschrijving van Huren in Holland Rijnland de aanwezigheid van vermogen aan te geven.

Uw inkomensgegevens bij Huren in Holland Rijnland
Het is niet nodig om uw actuele inkomensgegevens in uw inschrijving te wijzigen naar een hoger inkomen als u uw eigen vermogen wilt gebruiken om op duurdere woningen te reageren. Op basis van uw inkomen ziet u zo ook nog steeds automatisch de goedkopere woningen in uw passend woningaanbod. De regeling “Uitzondering oudere met vermogen” zorgt er dan voor dat u daarnaast ook de duurdere woningen ziet.

Aantonen eigen vermogen bij toewijzing
Zodra u een woning krijgt aangeboden, vragen wij u om bewijs van het eigen vermogen te overleggen. Voor de toetsing beoordelen wij de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als deze niet toereikend is (bijvoorbeeld is het vermogen nog maar nét beschikbaar gekomen, of zit het vermogen in de overwaarde van de nog te verkopen eigen woning), kunnen andere bewijsstukken volstaan.

Afhankelijk van de situatie hebben wij verschillende bewijsstukken nodig. Bijvoorbeeld:

 • een recent bankafschrift
 • de verkoopakte van de eigen woning
 • een bewijs dat de woning verkocht is of binnen 6 maanden wordt verkocht
 • de aanslag van de WOZ-waarde van de woning
 • een jaaroverzicht van huidige hypotheek 

Eigen vermogen en huurtoeslag
Informatie over de regels over vermogen en huurtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Moet mijn koopwoning verkocht zijn, voordat ik een sociale huurwoning accepteer?

Algemeen

Uw koopwoning hoeft nog niet verkocht te zijn, op het moment dat u uw huurcontract voor de sociale huurwoning tekent. Wel moet uw koopwoning binnen 6 maanden na ingang van uw huurcontract opgeleverd worden aan een koper. 

U moet een getekend verkoopcontract indienen binnen zes maanden na ingang van uw huurcontract. Uit dit verkoopcontract moet blijken dat uw koopwoning is verkocht en dat deze binnen zes maanden na ingang van uw huurcontract aan de koper in eigendom wordt overgedragen.

Als u dit niet op tijd kan aantonen, vervalt de huisvestingsvergunning en dus uw recht op de woning. Daarom vragen wij u bij het tekenen van uw huurcontract om ook al een huuropzeggingsformulier te tekenen. Deze huuropzegging vervalt wanneer u op tijd het juiste bewijs indient.

U kunt een van de volgende documenten inleveren om aan te tonen dat uw woning te koop staat of verkocht is:

 • Een bewijs waaruit blijkt dat uw woning te koop staat (bijvoorbeeld een opdracht aan de makelaar)
 • Een akte van levering
 • Een overeenkomst (getekend verkoopcontract) waaruit blijkt dat uw koopwoning is verkocht en dat deze binnen zes maanden aan de koper in eigendom wordt overgedragen